Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Η PRESTIGE BUSINESS παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες Διαμεσολάβησης, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα στην αξία και τη χρησιμότητά της. Πολύ σύντομα θα είναι υποχρεωτική η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση για ένα μεγάλο πλήθος υποθέσεων και η PRESTIGE BUSINESS μέσω της διαπίστευσης του φορέα της από το υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι εδώ για να σας προσφέρει τις υπηρεσίες της.

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της, οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων και καθίστανται κατάλληλο και ενδεδειγμένο περιβάλλον, η PRESTIGE BUSINESS προσφέρει τη δυνατότητα προσφυγής στο θεσμό της Διαμεσολάβησης, βοηθώντας στην πράξη τους ιδιώτες, τους επαγγελματίες, τα νομικά πρόσωπα να επιλύσουν τις διαφορές τους, πάντα με τη συμπαράσταση των δικηγόρων τους, σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίζουν την πορεία και τη δράση τους, μακριά από τη φθορά και το οικονομικό κόστος της δικαστικής αντιδικίας.Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αμφότερων των μερών και του διαμεσολαβητή στον ίδιο τόπο και χρόνο, η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα άλλα μέρη της διαφοράς.

Α) ENNOIA

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί διαρθρωμένη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, στην οποία συμμετέχουν οικειοθελώς δύο ή περισσότερα μέρη, προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα ρύθμισης της διαφοράς τους και τυχόν επίτευξης συμφωνίας, με τη βοήθεια ενός τρίτου, ουδέτερου προσώπου, δηλαδή του Διαμεσολαβητή.

Β) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Νόμος 4640/2019 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις

Νόμος 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-5-2008).

3) ΥΠΑΓΩΓΗ (ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

- Στη Διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου (π.χ. αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, εργατικές κ.λπ.), στις οποίες τα μέρη έχουν εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου της διαφοράς τους.

- Η Διαμεσολάβηση μπορεί να διεξαχθεί σε οποιαδήποτε χρονική φάση μιας διένεξης, δηλαδή πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής. Μάλιστα, στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4335/2015) έχουν συμπεριληφθεί δύο νέες διατάξεις και συγκεκριμένα εκείνες των άρθρων 116Α και 214Γ, οι οποίες καθιερώνουν την υποχρέωση του δικαστηρίου να ενθαρρύνει και να προτείνει στους διαδίκους την προσφυγή στη διαμεσολάβηση, ακόμα και μετά την έναρξη της δίκης.

- Η υπαγωγή γίνεται με έγγραφη συμφωνία των μερών, που προσέρχονται οικειοθελώς στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

- Διεξάγεται σε χώρο ιδιωτικό και ουδέτερο ως προς τα μέρη.

- Συμμετέχουν ο Διαμεσολαβητής, τα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών. Δεν αποκλείεται να συμμετέχουν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπόθεσης, άλλοι σύμβουλοι των μερών, όπως λογιστές ή ψυχολόγοι.

- Η τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των πληροφοριών, κατά τη διαδικασία, αποτελεί βασική προϋπόθεση, για την οποία μάλιστα αναλαμβάνεται έγγραφη δέσμευση απ’ όλους τους συμμετέχοντες, όπως και για το απόρρητο του περιεχομένου της τελικής συμφωνίας. Κατά συνέπεια, τόσο ο Διαμεσολαβητής, όσο και τα μέρη και οι δικηγόροι τους, δεν μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες αναφορικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

    - Στη Διαμεσολάβηση δεν τηρούνται πρακτικά.
    - Η Διαμεσολάβηση δεν έχει καθορισμένη ελάχιστη διάρκεια. Ολοκληρώνεται συνήθως σε μία ημέρα ή ακόμα και σε μερικές ώρες.
    - Η Διαμεσολάβηση διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

4) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

- Ελέγχει τη διαδικασία και την τήρηση των κανόνων της.

- Διευκολύνει την επικοινωνία των μερών και την ανταλλαγή των προτάσεών τους.

- Βοηθά στις διαπραγματεύσεις μέσα στα όρια της εμπιστευτικότητας και της άδειας για μετάδοση πληροφοριών που του παρέχουν οι συμμετέχοντες.

    - Λειτουργεί αμερόληπτα και ουδέτερα.
    - Δεν επιβάλλει λύσεις ούτε αποφασίζει, αλλά βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία επίλυσης της διαφοράς τους.

5) ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Η διαδικασία ξεκινά με παρουσίαση – επεξήγηση από τον Διαμεσολαβητή της ακολουθητέας διαδικασίας, των επιμέρους σταδίων, των βασικών αρχών και κανόνων της διαδικασίας, ενώ ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών θέσεων των εμπλεκομένων μερών.

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Αυτή περιλαμβάνει τις κοινές και κατ’ ιδίαν συναντήσεις των συμμετεχόντων με τον Διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διερεύνηση των θέσεων, των συμφερόντων και των αναγκών των μερών. Ακολουθεί η εξέταση περισσότερων εναλλακτικών λύσεων και η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, αυτή αποτυπώνεται σε ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο συντάσσεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των μερών, ενσωματώνεται στο Πρακτικό Διαμεσολάβησης και υπογράφεται από τα μέρη, τους δικηγόρους και τον Διαμεσολαβητή. Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται από τον Διαμεσολαβητή πρακτικό αποτυχίας της Διαμεσολάβησης.

6) ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ:

1. Ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολάβησης που πρέπει να περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαμεσολαβητή, β) την ημερομηνία και τον τόπο που έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση, γ) τα πλήρη στοιχεία των μερών που προσέφυγαν στη διαμεσολάβηση και τα ονόματα των νομικών παραστατών τους, δ) αναφορά στη συμφωνία ή τον ειδικότερο τρόπο με τον οποίο τα μέρη προσέφυγαν στη διαμεσολάβηση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος, ε) τα πλήρη στοιχεία τυχόν άλλων προσώπων που μετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και στ) τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση ή τη διαπίστωση περί μη επίτευξης συμφωνίας.

2. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης, το πρακτικό υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους νομικούς παραστάτες τους. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνο από τον διαμεσολαβητή. Κάθε μέρος δύναται να καταθέσει το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας οποτεδήποτε στη γραμματεία του καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την κατάθεση του πρακτικού στο Δικαστήριο η άσκηση αγωγής για την ίδια διαφορά είναι απαράδεκτη στο μέτρο που το αντικείμενό της καλύπτεται από τη συμφωνία των μερών, τυχόν δε εκκρεμής δίκη καταργείται.